SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

👉 กรณีศึกษา “ความสำเร็จของคนพิเศษ”

หมวดหมู่นี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากความสำเร็จของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษท่านอื่น ๆ ทุกคน
Copyright © 2021. โครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี