SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ได้แก่ ประเภทความพิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
Copyright © 2021. โครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี