SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

👉 การวิจัยและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

การวิจัยและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยด้านการบริหารและ/หรือการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้ โดยอาจใส่บทคัดย่อ หรือภาพโปสเตอร์สำหรับการนำเสนองานวิจัยได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของงานวิจัย
Copyright © 2021. โครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี